Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool Het Natuurrijk? Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de schoolgids of na een informatief gesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek in (laten) plannen met de directeur.

Tijdens dit informatiegesprek krijgt u informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via deze kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat u uw kind mag aanmelden, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk in te dienen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving daadwerkelijk plaats kan vinden. Bij deze beslissing speelt het een rol of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen.

Wanneer dit niet het geval is, zal de directeur met u meekijken naar een school die wel kan voldoen aan de onderwijsbehoeften wat uw kind. Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Vervolgens maakt u een afspraak met de leerkracht van de groep. Samen met uw kind gaat u de klas bekijken en krijgt u alle informatie over de groep.

Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Vervolgens maakt u een afspraak met de leerkracht van de groep. Samen met uw kind gaat u de klas bekijken en krijgt u alle informatie over de groep.

Contact
Het Natuurrijk
Vilsterseweg 5
7734 PD Vilsteren
T. 0529-458597


Op Het Natuurrijk is ook een BSO gevestigd. De BSO draagt dezelfde visie uit als de school en heeft als motto: ‘Spelen doen we buiten!’. Dankzij de nauwe samenwerking met de school, KOV en BSO groeit uw kind op in een vertrouwde omgeving.

De pluspunten van BSO Het Natuurrijk
1. De BSO is gevestigd in het schoolgebouw van Het Natuurrijk;
2. Er is goed contact tussen leerkracht, pedagogisch medewerkster en leerling;
3. Uw kind kiest zelf of het vrij wil spelen of mee wil doen met activiteiten die worden aangeboden;
4. De BSO maakt ook gebruik van ons mooie (school)plein waar de kinderen fijn buiten kunnen spelen;
5. De BSO-ruime is huiselijk en gezellig ingericht en heeft veel speelmateriaal.

Praktische informatie

  • De BSO is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar;
  • De openingstijden van de BSO zijn van 07.30 uur tot begin schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur.

Meer weten of aanmelden?
Heeft u vragen over de BSO of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact op met ons op via telefoonnummer 0529-458597 of stuur een e-mail naar directie.ikchetnatuurrijk@catent.nl.


Op Het Natuurrijk is vanaf 6 januari 2020 ook een KDV gevestigd. Het KDV draagt dezelfde visie uit als de school en heeft als motto: ‘Spelen doen we buiten!’. Dankzij de nauwe samenwerking met de school, KDV en BSO groeit uw kind op in een vertrouwde omgeving.

De pluspunten van KOV Het Natuurrijk

 1. Het KDV is gevestigd in het schoolgebouw van Het Natuurrijk. De overgang naar de basisschool wordt hierdoor minder groot;
 2. Er is goed contact tussen leerkracht, pedagogisch medewerkster en leerling;
 3. Uw kind ontwikkelt zich in een natuurrijke omgeving;
 4. Het KDV maakt ook gebruik van ons mooie (school)plein waar de kinderen fijn buiten kunnen spelen;
 5. Het KDV is huiselijk en gezellig ingericht en heeft veel speelmateriaal.

Meer weten of aanmelden?
Heeft u vragen over de KOV of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact op met ons op via telefoonnummer 0529-458597 of stuur een e-mail naar directie.ikchetnatuurrijk@catent.nl.


Het Natuurrijk maakt onderdeel uit van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy- en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste persoonsgegevens krijgen we van u als ouder/verzorger/voogd bij de inschrijving van uw kind op onze school.
Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op www.catent.nl. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een e-mail sturen naar privacy@catent.nl.

School in beeld
Op Het Natuurrijk zijn de talenten en capaciteiten van ieder kind afzonderlijk leidend voor de manier waarop wij met onze leerlingen omgaan. Hierbij hebben we oog voor het kind, een open houding, wederzijds respect en streven we naar een goede relatie met de leerlingen. We willen er bovendien voor zorgen dat kinderen successen ervaren. Daarom bevorderen we zelfstandigheid en betrokkenheid bij onze leerlingen.

We werken met:

 • onze natuurrijke omgeving: deze wordt ingezet als middel om lesdoelen te behalen;
 • Chromebooks in de groepen 1 t/m 8: hier wordt lesstof op geoefend en verwerkt;
 • dag- en weektaken (t/m groep 6) en agenda’s (groep 7/8): kinderen plannen hun eigen week op deze taken;
 • een kiesbord: leerlingen kunnen hun eigen activiteiten kiezen;
 • doorlopende leerlijnen: er is een opbouw in lesstof en vaardigheden van groep 1 t/m groep 8.

We werken volgens:

 • coöperatieve (buiten)lessen en werkvormen: leerlingen leren hierdoor van – en met elkaar(s) (talenten).
 • een vaste structuur in units. Het Natuurrijk is een school met drie combinatiegroepen, te weten: unit 1 (groep 2 t/m 4), unit 2 (groep 5/6) en unit 3 (groep 7/8). De groepen werken geregeld samen om het van en met elkaar leren te bevorderen.