Ons onderwijs

Typisch basisschool Het Natuurrijk

Ons onderwijs

Natuurlijk doen we er op Het Natuurrijk alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

Met onze buitenlessen richten wij ons op het buiten leren en bewegen, zodat onze kinderen spelenderwijs kunnen ontdekken en ervaren wat hun talenten zijn in deze wereld. Door de cognitieve taken te combineren met fysieke taken worden de hersens optimaal geprikkeld en beklijft de lesstof beter dan dat deze in de schoolbanken wordt verwerkt. Het naar buiten gaan is geen doel op zich, maar buiten wordt gebruikt om een doel te behalen. Het Natuurrijk speelt hierop in en staat voor een rijke, eigentijdse leeromgeving waarin de kinderen (samen) leren in en van de natuur.  Dagelijks gaan de leerlingen naar buiten en krijgen daar de lessen taal, rekenen en/of spelling aangeboden. Onze leerkrachten zijn zo geschoold dat zij van een reguliere les, een actieve en (les)doelgerichte buitenles kunnen maken. Met de gevarieerde buitenlessen richten zij zich op het buiten leren en bewegen, zodat de kinderen spelenderwijs kunnen ontdekken en ervaren wat hun talenten zijn in deze wereld. De buitenlessen worden door de kinderen als leuk en leerzaam ervaren. Op en rond het gebouw van Het Natuurrijk zijn alle middelen aanwezig om het buitenonderwijs optimaal in de praktijk toe te passen, zodat jouw kind spelenderwijs, beschermd en in vrijheid in de buitenwereld tot leren kan komen.

Waarom buitenonderwijs?
Leerlingen zitten op een schooldag meer stil dan goed voor hen is. Verscheidene onderzoeken laten zien hoe belangrijk het is dat leerlingen voldoende bewegen. Bewegen is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid van leerlingen, bewegen stimuleert ook de mentale ontwikkeling. Daarnaast is de echte wereld anders dan de wereld van het internet of een boek. Het naar buiten gaan is geen doel op zich, maar buiten wordt gebruikt om een doel te behalen. Het Natuurrijk, voorheen Sint Willibrordusschool, speelt hierop in en staat voor een rijke, eigentijdse leeromgeving waarin onze leerlingen (samen) leren in en van de natuur.

Wat houdt het buitenonderwijs in?
De lessen worden in/of met de natuur gegeven. De leerkrachten kijken naar de lesdoelen en ontwikkelen een buitenles die hierop aansluit. Hierbij gebruiken zij natuurlijke, maar ook andere geschikte (speciaal hiervoor ontwikkelde) materialen. Om de lessen nog betekenisvoller te maken wordt er gebruik gemaakt van onze natuurrijke omgeving, het landgoed van Vilsteren, de boerderijen en het bos tegenover de school.

Afspraken:
Materiaal
het materiaal voor het buitenonderwijs wordt bewaard in de kast in de koffiekamer. Het materiaal dat nat is geworden tijdens een buitenles wordt in de bakken op de kast gelegd totdat het droog genoeg is om op te ruimen. Elke leerkracht is verantwoordelijk voor het opruimen van haar eigen materiaal. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een nette kast.

Op Sharepoint staat op de leerkrachtenschijf een mapje ’15. Buitenonderwijs’. Elke leerkracht heeft hier per vakgebied haar buitenlessen staan.
Bij de kast hangt een lijst waar materialen die worden gemist kunnen worden genoteerd. Ellen/Sharon zal zorgen dat deze materialen er komen.

Frequentie
Er wordt dagelijks minimaal een half uur buitenles gegeven en wekelijks wordt er 1 dagdeel buiten les gegeven.

Weeromstandigheden
slecht weer bestaat niet. Alleen slechte kleding.

Ochtendpauze
De ochtendpauze lopen we allemaal buiten.

Middagpauze
Loopt om de beurt een leerkracht buiten (zie pleinwachtrooster).

Toekomst:
Groen schoolplein
schooljaar 2019/2020 wordt er een groen schoolplein ontwikkeld om de buitenlessen optimaal tot hun recht te laten komen.

Thematisch werken
schooljaar 2019/2020 willen wij gaan onderzoeken op welke manier wij thematisch werken kunnen implementeren binnen ons buitenonderwijs.


Naast het geven van buitenlessen is Het Natuurrijk zich ook bewust van de moderne wereld waarin ICT een belangrijke rol speelt. Daarom worden er, naast de mooie buitenwereld, ook Chromebooks ingezet als middel om de lesstof te verwerken en wordt er lesgegeven in mediawijsheid.


Het Natuurrijk is een school met drie combinatiegroepen, te weten: unit 1 (groep 2 t/m 4), unit 2 (groep 5/6) en unit 3 (groep 7/8). Waar kan wordt er groepsdoorbrekend gewerkt. Dit betekent dat er leerlingen uit verschillende leerjaren lessen krijgen of aan een project werken. Hierbij wordt niet alleen naar het cognitieve vlak gekeken, maar ook naar het sociaal/emotionele vlak.


Op Het Natuurrijk werken we met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school blijven en hun lunch -inclusief drinken- mee van huis nemen. De kinderen eten samen met de leerkracht en hebben daarna pauze waarna de lessen weer vervolgd worden.


Ondersteuning jonge kind
Wij vinden de zorg voor het jonge kind heel belangrijk. In de eerste jaren wordt de basis gevormd voor een succesvolle schoolcarrière. In de dagelijkse praktijk blijkt dat de ontwikkeling van kinderen niet gelijkmatig is, maar vaak sprongsgewijs verloopt. Na een volgend stapje in de ontwikkeling volgt een stabiliseringsfase. Sommige kinderen ontwikkelingen zich niet conform de beschreven ontwikkelingsfasen. Sommigen slaan fasen of delen van fasen over zonder gevolgen. Bij anderen is het niet “uit ontwikkelen” van fasen wel van grote invloed op het vervolg. Ze bouwen geen stevige basis op met alle gevolgen van dien. De betrokkenheid van de kinderen bij hun werk is voor de leerkracht een belangrijke richtlijn voor zijn/haar handelen. Door de kinderen emotioneel vrij te laten zijn, hun zelfvertrouwen te bevorderen en nieuwsgierig te maken, wordt de basis gelegd om tot leren te komen.

Onderwijs aan het jonge kind
De kinderen gaan bij binnenkomst in de kring zitten en starten gezamenlijk de schooldag. In deze kring keren de kinderen gedurende de dag steeds terug: tijdens het fruit eten en aan het eind van een dagdeel voor de reflectiekring. Daarnaast wordt er gedurende de dag gewerkt aan leer- en werkplekken aan tafels en/of in de hoeken, in het speellokaal en wordt er veel buiten op het schoolplein gewerkt/geleerd.
In groep 1 (4/5 jarigen) ligt de nadruk op het wennen aan – en het gaan naar school. Er is veel aandacht voor structuur en regelmaat. Leren gaat voor door (buiten) te spelen. Dit gaat door in groep 2 (5/6 jarigen).

De leerkracht heeft een sturende en coachende rol. De meeste vakken komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema (bijv. zomer, ziek zijn, de winkel etc.). In de lessentabel van de leerkracht worden verschillende vakgebieden onderscheiden, maar in de dagelijkse praktijk is dit nauwelijks merkbaar. Wie buiten les krijgt over het samen maken van een kunstwerk, leert ook tellen, sorteren en woordenschat.

Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling van onze kinderen, omdat dit de basis is voor al het leren. In groep 2 worden activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Aan het einde van groep 2 wordt besproken of het kind toe is aan groep 3. Succesvol groep 3 doorlopen, lukt pas als het kind hier aan toe is.

Naast de groepsleerkracht is er elke ochtend een onderwijsassistent aanwezig. Zij zorgt dat de leerlingen die extra ondersteuning/uitdaging nodig hebben, deze (op maat) krijgen.


Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs De niet gecorrigeerde schoolscore op de IEP-eindtoets is in groep 8 2019: 82,2. Daarmee voldoen wij wel aan de norm die de inspectie voor onze school stelt.

We proberen ervoor te zorgen, dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd op de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem ParnaSsys, ZIEN, de observatie(s) van de leerkrachten en de mening van de leerling en zijn/haar ouders. Het advies voor het voortgezet onderwijs dat een leerling krijgt wordt vergeleken met de vastgestelde verwachting eind groep 7 naar aanleiding van de entreetoets en het voorlopige advies dat wordt gegeven in november groep 8. In februari groep 8 krijgen de leerling het definitieve schooladvies voorafgaand aan de afname van de centrale eindtoets.

Overzicht doorstroom leerlingen groep 8 naar het voortgezet onderwijs schooljaar 2019-2020.

Basis/kader Kader/TL TL/Havo Havo/VWO VWO
2 4

 


Spelen doen we buiten!

Het Natuurrijk heeft een eigen BSO. Net als onze school en KDV
is deze gericht op het gebruiken van de
natuur om kinderen na schooltijd te laten ontwikkelen
en ontdekken. Uiteraard in een veilige –
en betekenisvolle omgeving.

Op dinsdag, donderdag en vrijdag is de BSO geopend van 15.00 uur (op vrijdag vanaf 12.00 uur) – 18.00 uur.
De voorschoolse opvang hebben wij ook in eigen beheer. De VSO is open vanaf 07.30 uur totdat de school begint.

Tarieven
Uurtarief BSO: € 7,02*
Uurtarief VSO: € 8,50**
Uurtarief buiten contract buitenschoolse opvang: € 8,50
* We rekenen voor BSO vanaf het einde van de schooldag tot 17.30 uur. Het is mogelijk om tot 18.30 uur BSO af te nemen. Voor dit extra uur/uren geldt het uurtarief “buiten contract”.
**We rekenen voor VSO vanaf 7.30 tot 8.30 uur. Het is in overleg mogelijk om vanaf 6.30 uur VSO af te nemen.

Contracten BSO en VSO
ď‚· 48 weken (standaard): alle weken in het jaar, behalve de drie bouwvak-zomervakantieweken (volgens het vakantieadvies regio Noord) en de werkdagen tussen kerst en oud&nieuw.
ď‚· 40 weken: alle schoolweken volgens de jaarkalender van de basisschool waar Kinderopvang Catent is gevestigd.

Niet opgenomen uren binnen een contract zijn, in overleg, flexibel inzetbaar.
Een contract kan tussentijds ten allen tijde in overleg gewijzigd worden. Indien het contract voortijdig beëindigd wordt vindt er een verrekening plaats. De opzegtermijn van een contract is 1 maand. Er is een maandelijkse belastingteruggave mogelijk.

Minimale afname VSO en BSO
ď‚· VSO:
o 1 uur (7.30 tot 8.30 uur) per week.
o Het is in overleg mogelijk om dit uur uit te breiden met Ă©Ă©n uur extra (VSO vanaf 6.30 uur). Hiervoor geldt hetzelfde uurtarief.

ď‚· BSO:
o 2,25 uur per week: 15.15 tot 17.30 uur (ma, di, do, vr groepen 5-8 en ma, di, do groepen 1-4)
o 5,5 uur per week: 12.00 tot 17.30 uur (wo groepen 5-8 en wo, vr groepen 1-4)
o Het is mogelijk om het dagdeel uit te breiden met één uur extra (BSO tot 18.30 uur). Hiervoor geldt het uurtarief “buiten contract”.

Partners in opvoeden
Opvoeden is leuk, maar kan ook pittig zijn. Wilt u als ouder(s) overleggen of zoekt u praktisch advies? Ga dan in gesprek met de pedagogisch medewerkers die uw kind kennen. Als partners in opvoeden, denken wij graag met u mee.

De pedagogisch medewerkster, Ilse Kragt, is het aanspreekpunt voor nieuwe aanmeldingen/vragen etc.. Indien zij afwezig is kunt u terecht bij Sharon Broekroelofs.


Spelen doen we buiten!

Vanaf 6 januari 2020 opent Het Natuurrijk de deuren van ons kinderdagverblijf (hierna te noemen KDV). Net als onze school en BSO is deze gericht op het gebruiken van de natuur om kinderen van 0 – 4 jaar te laten ontwikkelen en ontdekken. Uiteraard in een veilige -en betekenisvolle omgeving.

Openingstijden
Het KDV is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 06.30 uur – 18.30 uur geopend.

Tarieven
Uurtarief: € 8,17*
Uurtarief 40 weken-contract en buiten contract: € 9,00
* We rekenen voor de Kinderopvang met dagdelen van 5 uren (7.30 tot 12.30 uur en 12.30 tot 17.30 uur). Het is mogelijk om vanaf 6.30 en/of tot 18.30 uur opvang af te nemen. Voor dit extra uur/uren geldt het tarief “buiten contract”.

Contracten kinderopvang
48 weken (standaard): alle weken in het jaar, behalve de drie bouwvak-zomervakantieweken (volgens het vakantieadvies regio Noord) en de werkdagen tussen kerst en oud&nieuw.

40 weken: alle schoolweken volgens de jaarkalender van de basisschool waar Kinderopvang Catent is gevestigd.

Niet opgenomen uren binnen een contract zijn, in overleg, flexibel inzetbaar.
Een contract kan tussentijds ten allen tijde in overleg gewijzigd worden. Indien het contract voortijdig beëindigd wordt vindt er een verrekening plaats. De opzegtermijn van een contract is 1 maand. Er is een maandelijkse belastingteruggave mogelijk.

Minimale afname kinderopvang
De minimale afname van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar is 2 dagdelen per week. 1 dag bestaat uit 2 dagdelen van elk 5 uur. Het is mogelijk om het dagdeel uit te breiden met één uur ervoor of erna. Hiervoor geldt het uurtarief “buiten contract”.

Partners in opvoeden
Opvoeden is leuk, maar kan ook pittig zijn. Wilt u als ouder(s) overleggen of zoekt u praktisch advies? Ga dan in gesprek met de pedagogisch medewerkers die uw kind kennen. Als partners in opvoeden, denken wij graag met u mee.

Voor vragen en informatie kunt u contact met ons opnemen.