Onze organisatie

Goed om te weten!

Onze organisatie

Bij basisschool Het Natuurrijk in VIlsteren willen we alle leerlingen de ondersteuning geven die ze nodig hebben. Ontdek hier hoe wij ervoor zorgen dat iedere leerling daadwerkelijk passend onderwijs krijgt.

Passend Onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht gekregen: de verplichting om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt.

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Onze school behoort bij Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht, afdeling Slagharen; website: www.veldvaartvecht.nl.

Vanuit de verschillende regionale verbanden worden middelen aan Stichting Catent verstrekt om passend onderwijs in de scholen van Stichting Catent te realiseren.

Om die reden is binnen Stichting Catent de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling in onze scholen kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling. Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. Stichting Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd, wordt altijd pas ingezet na overleg met – en toestemming van ouder(s). De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met u als ouder(s) in gesprek. Indien we binnen Catent niet de gewenste expertise hebben, gaan we kijken of collega-bestuurders in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden.


In het kader van Passend Onderwijs heeft onze school een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dat wil zeggen dat we in kaart hebben gebracht waar onze kwaliteiten liggen en waar we als school tegen grenzen aanlopen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ons ondersteuningsprofiel ligt ter inzage bij de directeur.


Soms zal een kind bij één of meerder vakken met een aangepast programma gaan werken: een eigen leerlijn. De leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau van een basisschool, maar we stellen het aangepaste programma zo op dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs waarvan we verwachten dat de betreffende leerling na de basisschool zal instromen. Dit wordt gedaan door doelen per vakgebied op te stellen die twee keer per jaar met ouders en leerkracht worden geëvalueerd. We proberen zo de minimum einddoelen zoveel mogelijk te behalen. De school stelt samen met de orthopedagoog dan wel met andere experts binnen de stichting en met u als ouders een ontwikkelingsperspectief op. Het ontwikkelingsperspectief geeft o.a. de specifieke begeleiding op school, de verwachte leeropbrengst en het te verwachten uitstroomresultaat weer van een leerling in het basisonderwijs.


Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan, in overleg met ouders, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of het kind de groep een jaar over te laten doen. We doen dit alleen als alle overwegingen maken dat dit de beste keuze is voor een leerling. Ondanks de differentiatie kan het zo zijn dat de aangeboden lesstof structureel als te gemakkelijk wordt ervaren. We kunnen dan overwegen of het in het belang van een leerling is om te versnellen (klas overslaan). De procedure van overleg en het bekijken van de mogelijkheden kent dezelfde duidelijke structuur als bij de beslissing tot een klas overdoen, waarin ouders, de groepsleerkracht en de intern begeleider betrokken zijn.


De CCAT heeft als taak: het arrangeren en toewijzen van ondersteuning op basis van onderwijs(zorg)behoeften van een leerling wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid van de school. Voordat een leerling wordt besproken in de CCAT, vindt een gesprek plaats tussen de orthopedagoog van Catent (zijnde de trajectbegeleider vanuit de leerlingstructuur Catent) ouders, leerkracht(en) en intern begeleider. De in het gesprek besproken punten worden door de IB-er genotuleerd, en worden vervolgens met alle betrokkenen gedeeld.

Binnen de CCAT worden de onderwijs(zorg)behoeften van de leerling en de handelingsverlegenheid van onze school besproken, gewogen en afgezet tegen het schoolondersteuningsprofiel. De CCAT besluit vervolgens over het toekennen van begeleiding en ondersteuning aan de school, in de vorm van een “arrangement”.

Tevens beslist de CCAT over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) indien plaatsing op een school voor S(B)O het beste arrangement voor de leerling is.

De CCAT ondersteunt ouders en de school in het proces naar plaatsing op scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

In elke landelijk vastgestelde regio Passend Onderwijs is er (naast de CCAT) een “Commissie Toewijzing”, die zorgt voor het afgeven van de wettelijk vastgestelde toelaatbaarheids-verklaring voor het S(B)O.

Voor vragen over Passend Onderwijs kunt u terecht bij de directeur of intern begeleider van onze school. Meer informatie vindt u op de websites www.catent.nl onder “voor ouders”, en op www.passendonderwijs.nl.


Tegen de beslissing van de CCAT over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O kan door ‘belanghebbenden’ bezwaar worden aangetekend. Belanghebbenden zijn de school en/of de ouders, verzorgers of voogden van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. We verzoeken echter alle betrokkenen zich eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden indien een hiervoor genoemd bezwaar zich voordoet.


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te vinden op onze website, en op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).

In onze MR hebben 2 ouders en 2 teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar. Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.

Leden van de MR zijn:

Linda Hulsman: ouder, voorzitter, Aafelien Hendriks, ouder, secretaris, Linda Wolfkamp, team, lid, Marinda Wermink, team, lid


De SAC staat de directeur met raad en daad ter zijde over allerlei onderwerpen die spelen binnen en rondom de school. Het overleg met de directeur is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming. De directeur is belast met de werving/”benoeming” van de leden. De SAC vergadert ongeveer 4 keer per jaar in zijn geheel met de directeur van de school. Daarnaast komt de SAC soms in kleinere groepen met de directeur samen om een onderwerp te bespreken.

Leden van de SAC zijn:

Bertine Grootemarsink, Daniëlle Koggel en Miranda Wibier


Onze school kent een oudervereniging waarvan alle ouders lid zijn. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit vijf leden, die door de ouders (leden van de oudervereniging) worden gekozen, de ouderraad.

Er wordt ongeveer één keer per zes weken vergaderd. Daarbij is ook altijd een teamlid aanwezig. zodat de ouderraad en het team elkaar goed op de hoogte houden en tijdig met elkaar kunnen afstemmen.

De ouderraad is aangesloten bij de Nederlandse Katholieke Oudervereniging (NKO). Hierdoor blijft zij ook landelijk gezien op de hoogte van allerlei ontwikkelingen op onderwijsgebied.

Activiteiten van de ouderraad
Het doel van de ouderraad is: het zorg dragen voor een goed contact tussen ouders en leerkrachten, tussen ouders onderling en zorg dragen voor de behartiging van de belangen van het kind op school. De ouderraad probeert altijd zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de evenementen die op school plaatsvinden. Activiteiten van de ouderraad zijn o.a.:

 • het innen en beheren van financiële middelen, zoals o.a. het innen van de vrijwillige ouderbijdrage
 • het financieren en verzorgen van diverse traktaties
 • ondersteuning bieden bij de diverse activiteiten, zoals:
 • het sinterklaasfeest
 • de kerstviering
 • het carnaval
 • het Paasfeest
 • de schoolfeesten
 • het schrijven van een jaarverslag
 • verstrekken van informatie over belangrijke zaken met betrekking tot de relatie ouders – school.

Elke school van de Stichting Catent heeft een schoolveiligheidsplan. Het schoolveiligheidsplan bevat informatie over zowel fysieke als sociale veiligheid. U kunt hierbij denken aan de afspraken die zijn gemaakt voor een ontruiming van het schoolgebouw, maar ook aan pestbeleid. Op de scholen zijn allerlei regels en afspraken over veiligheid gemaakt.

De school probeert er alles aan te doen om de veiligheid van iedereen te waarborgen.

 • De school heeft een brandalarm. Tweemaal per jaar houden we een ontruimingsoefening, éénmaal aangekondigd aan het begin van het schooljaar en daarna nog éénmaal onaangekondigd. Omdat zo’n ontruimingsoefening op kleuters een behoorlijk impact kan hebben, worden zij ook op de tweede oefening voorbereid.
 • Met de kinderen wordt twee keer per jaar het ontruimingsplan geoefend.
 • De school beschikt over vier bedrijfshulpverleners (BHV’ers), die twee keer per jaar nascholing krijgen, voor zowel eerste medische hulp als brandbestrijding.
 • De school beschikt over een gebruikersvergunning van de gemeente Ommen.
 • Daarnaast heeft de school een veiligheidscoördinator, de onderwijskundig coördinator, aangesteld die op gezette tijden m.b.v. speciale lijsten alles controleert op veiligheid / deugdelijkheid. Hiervan wordt verslag uitgebracht aan de directeur en schoolcommissie. Bij geconstateerde risico’s worden de nodige maatregelen getroffen.
 • Het fietspad voor school is vrij druk. Kinderen die nog even willen napraten na schooltijd, mogen in verband met de veiligheid niet op het fietspad gaan staan. Ze moeten daarvoor even een plekje zoeken op het voorplein.

Elk jaar monitoren we de veiligheidsbeleving van onze leerlingen d.m.v. het afnemen van de leerling vragenlijst van ZIEN en door twee jaarlijkse afname van de vragenlijst veiligheid voor ouders.

In geval van pestgedrag is Sharon Broekroelofs ons aanspreekpunt. Zij is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid tegen pesten.


In het basisonderwijs neemt het aantal scholen dat sponsoring ontvang toe. Ook bij ons op school is sponsoring een feit. Sponsoring moet op een zorgvuldige manier gebeuren. We willen niet dat de onderwijsinhoud door sponsoring wordt beïnvloed. Ook mag de continuïteit van het onderwijs niet in gevaar komen. Als er niet meer gesponsord wordt, moeten de lessen gewoon door kunnen gaan, van eenzelfde kwaliteit van goed niveau. Aan de andere kant vinden we het goed dat bedrijven de ruimte krijgen om voor eigen rekening bij te dragen aan het onderwijs. Daarom heeft Stichting Catent beleid gericht op sponsoring vastgesteld, waarmee zij aansluit bij het Convenant ‘Scholen voor primair- en voortgezet onderwijs en sponsoring’ (d.d. april 2015). Dit convenant bevat gedragsregels die besturen/scholen als richtlijnen dienen te gebruiken bij hun beleid. Het binnen Stichting Catent vastgestelde beleid en doorvertaling daarvan naar onze school is bij de directie op te vragen en in te zien. Mocht u als ouder(s) klachten hebben over ongewenste reclame-uitingen die u (in schoolverband) tegenkomt, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van Catent, dan wel bij de Reclame Code Commissie. De klachtenregeling/-procedure van Catent is te vinden op www.catent.nl onder ‘voor ouders’.