Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool Het Natuurrijk.

In het basisonderwijs is van groep 1 tot en met groep 8 7520 uur het minimum aantal lesuren die leerlingen moeten hebben gevolgd.
Onze school geeft daar de volgende invulling aan.

Groep 1 t/m 4:

Ma + Di + Do: 8.30 – 12.00 en 12.45 – 15.00 uur
Wo: 8.30 – 12.15 uur
Vr: 8.30 – 12.00 uur

Groep 5 t/m 8:

Ma + Di + Do + Vr: 8.30 – 12.00 en 12.45 – 15.00 uur
Wo: 8.30 – 12.15 uur

Ter informatie: een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren basisonderwijs aangeboden krijgen:
De eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3520 uur

De laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3760 uur.
Over 8 schooljaren is dit minimaal 7520 uur. De overgebleven 240 uur mogen de scholen verdelen over de onder- en bovenbouw.
Er is geen maximumaantal uren onderwijs per dag.

Bij het bepalen van de onderwijstijd houden wij in principe de landelijke richtlijnen aan.

Jaarlijks evalueren wij ons onderwijs, dit kan ervoor zorgen dat de onderwijstijd voor bepaalde vakgebieden wordt aangepast.


Schoolgids
Elk jaar ontvangt u na de zomervakantie de schoolgids voor het nieuwe schooljaar.

Hierin staat bijna alle informatie over de school met betrekking tot het nieuwe schooljaar en de gang van zaken op school.

Nieuwsbrief
Elke laatste vrijdag van de maand (vakanties uitgezonderd, zie hiervoor de data op de maandkalender) komt er een nieuwsbrief uit. De verspreiding verloopt via uw mailadres dat bekend is in het administratiesysteem van school. In de nieuwsbrief leest u over alle belangrijke gebeurtenissen op school. Hebt u naar aanleiding daarvan vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Jaarkalender
Elk jaar ontvangt u de kalender, waarop gebeurtenissen, vakanties, verjaardagen e.d. van het hele schooljaar staan vermeld.

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor de begroeting- en informatieavond. Tijdens het algemene gedeelte informeren we u over de plannen voor het lopende schooljaar. Na de pauze gaat u naar het lokaal van uw kind en krijgt u van de leerkracht uitleg over de gang van zaken in de basisgroep.

Spreekavond
1 keer per jaar wordt er in november een spreekmoment gepland met alle ouders. Tijdens deze 10 minuten gesprekken wordt het welbevinden van uw kind(eren) besproken met de groepsleerkracht(en). Indien u gedurende het jaar behoefte hebt aan meer gesprekken kunt u dit zelf aangeven bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).

Rapporten
Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen het rapport. In de maand februari en voor de zomervakantie. In het rapport zijn o.a. de methode gebonden toetsen en de methodeonafhankelijke toetsen (Cito) ten behoeve van het leerlingvolgsysteem in opgenomen.

Schoolkeuzegesprekken
Het achtste jaar staat onder andere in het teken van de keuze voor het vervolgonderwijs. Voor de ouders organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs voorlichtingsavonden. Daar kunt u zich zo goed mogelijk over de verschillende mogelijkheden voor het vervolgonderwijs laten informeren. In het voorjaar vinden de schoolkeuzegesprekken plaats tussen de leerkracht van groep 8 en de ouders met hun kind voor het vervolgonderwijs.


De school vraagt een vrijwillig te betalen ouderbijdrage. De ouderbijdrage is bestemd voor zaken als het schoolreisje, het schoolkamp, traktaties bij Sinterklaas, Kerst, Pasen enz. De kinderen van groep 7-8 gaan 1x per twee jaar op schoolkamp. Alle kinderen gaan elk jaar op schoolreisje. Uw bijdrage maakt het tevens mogelijk dat er een afgesloten gedeelte van de website is, waar foto’s van de leerlingen te zien zijn. De jaarlijkse bijdrage per kind is voor dit schooljaar 32,50 Euro. Dit zal telkens op de jaarvergadering van de oudervereniging worden vastgesteld. U ontvangt dan ook een betalingsoverzicht. De kas voor de ouderbijdrage wordt beheerd door de oudervereniging.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel altijd in goed overleg onderling opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon, maar mocht u zich niet genoeg gehoord voelen dat kunt u contact opnemen met de directie.
Mocht dit naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon. Dit is Sonja Koggel. Wilt u met haar in contact komen dan kunt u haar bereiken via het telefoonnummer: 0529-458393.

De contactpersoon kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn. Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van stichting Catent: www.catent.nl, onder “voor ouders” .


Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie). Deze bestaat uit:
Voorzitter: de heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: de heer H. Slabbekoorn
De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl
In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl , onder het kopje Organisatie. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht ingediend bij de klachtencommissie al dan niet worden genomen.


Aan Catent is tevens een vertrouwenspersoon verbonden. Hij heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is aan Catent de volgende vertrouwenspersoon verbonden:  De heer E. Heeremans.

Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038-3031844).


De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u, als ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Een school kies je dus met zorg.

Het team Het Natuurrijk heeft voor u deze schoolgids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In deze gids beschrijven we waarvoor we staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu hun kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en voor de resultaten die we op Het Natuurrijk halen.

In deze gids schrijven we over identiteit, doelen, en werkwijze van onze school, de zorg voor de kinderen en de resultaten van het onderwijs.

Schoolgids Het Natuurrijk 20202021